Dernek Tüzüğü

«

YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM: Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği adı altında bir dernek kurulmuştur.

13.01.1960 tarihli ve 12574 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kamu Yararına Çalışan” derneklerdendir. Ayrıca, Bakanlar Kurulunun 28.06.1973 tarihli ve 7–6689 sayılı kararı ile Dernek adında “Türkiye” unvanının kullanmasına izin verilmiştir.

Madde 2– Derneğin merkezi Ankara’dadır.

İKİNCİ BÖLÜM: Derneğin Mevzuu ve Gayesi

Madde 3- Derneğin gayesi, yurtta ağaç ve orman sevgisini yaymak, üyelerin meslek, kültür ve sosyal bakımlardan gelişmesine çalışmak, bu hizmetleri yapabilmek için ormanların içinde veya bitişiğinde veya dışında gerekli araştırmaları yapmak veya yaptırmak, eğitim ve dinlenme tesisleri kurmak, üyeleri arasında dayanışma ve yardımlaşmayı sağlamaktır.

Dernek, gayesine ulaşabilmek için gerekli her türlü faaliyetlerde bulunur. Özellikle;

a) Mesleki gazete, dergi ve kitaplar çıkarır, elektronik yayınlar yapar.

b) Konferanslar tertip eder.

c) Yurt içi ve yurt dışı geziler tertip eder.

d) Ağaç ve orman yetiştireceklere, fidanlık kuracaklara ve bu işlerde çalışanlara ekonomik ve teknik destek yollarını gösterir.

Madde 4- Dernek, ormanlar ve diğer ekosistemler, gençlik, çevre, çölleşme ile mücadele ve arazi bozulumunun dengelenmesi, tabiatı koruma ve sürdürülebilir kır kalkınması hakkında faaliyet gösterir. Bu konularda proje yürütür ve projelere ortak olur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Dernek Üyeliği, Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 5- Derneğin biri asil, diğeri fahri olmak üzere iki çeşit üyeliği vardır. Her iki üyelik için genel kanuni şartlardan gayrı,

  • Asil Üyelik İçin

Ormancılık tahsil etmiş olanlar ile bunların evlatları, torunları veya eşleri olmak. Her üyenin eşi de müracaatı halinde üye olabilir.

  • Fahri Üyelik İçin

Derneğin gayesine uygun ve takdire şayan örnek harekette bulunmak gereklidir.

Madde 6- Asil üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile tevcih olunur. Yönetim Kurulu üyelik için yapılan müracaatı 30 gün içinde kabul eder veya isteğin reddini karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile bildirir.

Fahri üyelik ise Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun kararı ile tevcih olunur.

Madde 7- Üye, istediği zaman yazılı müracaat etmek suretiyle üyelikten ayrılabilir.

Madde 8- Üye olabilmenin genel ve özel şartlarını kaybedenler ile Dernek gayesine, Genel Kurul kararlarına, üyelik haysiyet ve şerefine aykırı hareket edenler Yönetim Kurulunun, Haysiyet Divanının veya en az beş üyenin teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile dernekten ihraç edilir. İhraç kararına, yapılacak ilk Genel Kurulda itiraz caizdir. Genel Kurul kararı katidir.

Madde 9- Üyelikten ihraç edilenler tekrar üyeliğe kabul edilemez. Üyelikten kendileri çıkanlar ise Genel Kurul Kararı ile üyeliğe tekrar alınabilir. Üyelikten çıkan veya çıkarılanlar birikmiş borçlarını ödemekle yükümlüdür.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Üyelerin Hakları, Vazifeleri ve Yükümlülükleri

Madde 10- Hakları: Asil üyeler, Dernek organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek; fahri ve asil üyeler ise araştırma istasyonlarında araştırma yapmak ve eğitim tesislerinden faydalanma hakkına sahiptirler.

Madde 11- Vazifeleri: Üye, Dernek gayesine uygun, üyelik haysiyet ve şerefine yakışır şekilde hareket etmeye ve kendisine verilen görevleri yerine getirmeye mecburdur.

Madde 12- Yükümlülükleri: Üye yılda (25 TL) aidatını ocak ayında Derneğe ödemekle yükümlüdür. Giriş aidatını ise Yönetim Kurulu her yıl ocak ayı başında tespit eder ve üyeliğe kabulün bildirilmesinden itibaren en geç bir ayda yıllık aidat ile birlikte ödenir. Fahri üyeler isterlerse aidat ödemezler.

Şube olan yerlerde yıllık aidatı ve bağışı, Genel Merkez adına, Şube Muhasip Üyesi tahsil eder. Şube bu tahsilâtı listeyle Genel Merkeze bildirir.

İki ihtara rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen üye hakkında Yönetim Kurulu ihraç kararı verir. Yönetim Kurulu bu ihraç kararını toplanacak ilk Genel Kurula arz eder.

BEŞİNCİ BÖLÜM: Derneğin Organları

Madde 13- Dernek Organları; a) Genel Kurul, b) Yönetim Kurulu, c) Denetleme Kurulu, d) Haysiyet Divanıdır.

Yönetim Kurulu, lüzum gördüğünde meslek ve meslektaş sorunlarını değerlendirmek amacıyla şube başkanları ve çağrılmasında fayda görülen üyelerinden oluşan bir Danışma Kurulu kurabilir. Ayrıca bilim adamlarından, Yönetim Kurulu üyelerinden ve üyelerden belirleneceklerden oluşan Bilim Kurulu da kurabilir.

A- Genel Kurul

Genel Kurul, Dernek merkezine ve şubelerine kayıtlı asil üyelerden oluşur.

Madde 14- Görev ve Yetkileri:

a) Genel Kurul Derneğin en yetkili organı, en yüksek karar mercii ve her türlü mesele ve ihtilafların nihai çözüm yeridir.

b) Yönetim Kurulu çalışma raporları ile bütçe tekliflerini ve Denetleme Kurul raporlarını müzakere edip Yönetim Kurulunun temize çıkarılıp çıkarılmamasına karar verir.

c) Tüzük tadiline karar verir.

d) Derneğin feshine veya aynı gayeli bir dernekle birleşmesine karar verir.

e) Dernekten ihraç edilenlerin itirazlarını müzakere eder ve nihai kararı verir.

f) Yönetim, Denetleme ve Haysiyet Divanı üyelerini seçer.

g) İki ihtara rağmen aidatını ödemeyen üyelerin durumunu tayin eder.

h) Derneğin taşınmaz mallarının satılması, ipotek edilmesi veya sair ayni bir hakla takyidine karar verir.

ı) Derneğin diğer organlarının yetkisi dışında kalan durum ve meseleleri görüşüp karara bağlar.

k) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul eder.

Madde 15- Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul

Olağan Genel Kurul, üç yılda bir nisan ayı içinde pazar günü Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak yerde toplanır. Olağan toplantı dışında, Yönetim Kurulu kararı, Denetleme Kurulu veya kayıtlı üyelerin beşte birinin yazılı teklifi üzerine çağrılan ve toplanan Genel Kurul ise olağanüstü sayılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurulu olağan toplantıya çağırmazsa bir asil üyenin başvurusuyla Sulh Hukuk Hâkimi üç üyeyi Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 16- Olağan ve olağanüstü Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek şartıyla 15 gün önce yazılı veya elektronik posta ile bildirmek suretiyle üyelere duyurulur. İlk çağrıda çoğunluk sağlanmaması halinde ikinci toplantının bir hafta sonra aynı yerde, saatte ve aynı gündem ile yapılacağı belirtilir ve toplantı bir hafta sonra aynı yer ve saatte ve aynı gündemle yapılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

Madde 17- Genel Kurul, dernek asil üyelerinin yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oyunu bizzat kullanır. Fahri üyelerin oy hakları yoktur.

Madde 18- Genel Kurul, Dernek Genel Merkezinin bulunduğu ilde yapılır. Genel Kurula katılan üyeler isim listesini imzalayarak toplantı yerine girerler. 17. maddede belirtilen tam sayının sağlanması halinde durum bir tutanakla tespit olunur. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği başka bir üye tarafından açılır.

Yönetim Kurulunun veya Genel Kurula katılan asil üyelerin 1/10’unun yazılı isteğiyle gündeme ilave veya gündemde değişiklik yapılabilir.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve lüzumu kadar kâtip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Kongre müzakere ve tutanakları özet olarak zabıtla tespit edilir ve kongre divanınca imzalanır. Seçim tutanakları tanzim ve divanca imza edilir. Seçim pusulaları bir zarfa konup mühürlenir ve kongre zabıtları ile birlikte seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.

Genel Kurulda, Yönetim, Denetleme ve Haysiyet Divanı seçimleri ve üye ihracı gizli oylama, sair hallerde ise açık oylama şeklinde yapılır.

Madde 19- Genel Kurulda Derneğin feshine ve tüzük değişikliğine mevcut asil üyenin 2/3’ü, bunların haricindeki işlerde ise mevcudun yarısından bir fazlası ile karar verilir.

Madde 20- Kongre kararları, Dernek yayın organının çıkacak ilk sayısında yayınlanır.

Madde 21- Kongre Başkanı, seçim tutanağına göre, seçilenleri en geç üç gün içinde tayin edeceği bir yer ve saatte aralarında görev taksimi yapmak ve kongre evrakını tesellüm için kongre yerine asılacak yazılı bir ilan ile davet eder. Kongre Başkanının görevi orada biter.

B- Yönetim Kurulu

Madde 22- Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üyeden ibarettir. İstifa ve başka sebeplerle boşalan asil üyenin yerine en çok oy alan yedek üye çağırılır. Yedekler eşit oy almışsa Yönetim Kurulu asil üyeyi kura ile tespit eder.

İlk toplantısını yapan Yönetim Kurulu gizli oyla birer başkan, başkan vekili, genel sekreter, muhasip üye ve yayın kolu başkanı seçer.

Başkan, Derneğin ve Yönetim Kurulunun başkanıdır ve hükmi şahsiyeti temsil eder. Başkan bulunmazsa vekili, o da bulunmazsa Genel Sekreter Derneğin temsilcisidir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasından bir veya birkaçına bu yetkiyi verebilir.

Madde 23- Dernek Yönetim Kurulu en az 15 günde bir toplanır. Arka arkaya üç toplantıya mazeretsiz iştirak etmeyen üyenin üyelik sıfatı Yönetim Kurulu kararı ile kaldırılır.

Yönetim Kurulu, başkanın düşürülmesi hariç bilumum meselelerde mevcudun yarısından bir fazlası ile karar verir.

Yönetim Kurulu en az dört üyenin iştiraki ile toplanır. Toplantıya, gaybubet sırasına göre başkan, başkan vekili, genel sekreter veya en yaşlı üye başkanlık eder.

Madde 24- Yönetim Kurulu üyelerinden beş kişi başkan hakkında ademi-itimat beyan ederse Başkanın başkanlık sıfatı kalkar. Başkan Vekili bir hafta içinde yeni başkan seçimi için Yönetim Kurulunu toplantıya davet eder ve yeni başkan seçilinceye kadar dernek başkanlığını deruhte eder.

Madde 25- Yönetim Kurulu, Genel Kurula karşı mesul olup aşağıdaki işleri kanun, tüzük ve Genel Kurul kararlarına aykırı düşmemek üzere yapar;

a) Derneğin taşınır veya taşınmaz mallarını muhafaza ve idare eder.

b) Taşınmaz malların satışı ile bunların ayni haklarla takrid eden tasarruflar dışında her türlü alım ve satım işlerini yapar.

c) Derneğin her türlü gelirlerini takip ve tahsil eder.

d) Genel Kurula tanzim edeceği bir rapor ile hesap verir. Raporda yeni bütçe teklifini de yapar.

e) Derneğin dergisini ve diğer yayınlarını en iyi şekilde ve devamlı olarak çıkartır.

f) Yürütmeye taalluk eden işleri görür.

Madde 26- Dernek kayıt, yazı işleri ile lokalin bakım ve işletilmesini Genel Sekreter yürütür.

Yönetim Kurulu yayın kolu başkanlığına veya sorumlu müdürlüğe üyelerden birini atayabilir. Yayın Kolu Başkanı veya sorumlu müdür, derneğin yayın organını en iyi şekilde ve muhtevada çıkarmakla görevli olup Yönetim Kuruluna ve Genel Başkana karşı sorumludurlar.  Yayın kolu, bir başkan ve en az iki üyeden meydana gelir. Yayın kolu başkanına veya yardımcılarına Yönetim Kurulunun takdir edeceği bir ücret verilebilir.

Yönetim Kurulu, üyelerinden birine araştırma istasyonunun yönetimi için görev verebilir. Bu üyeye Harcırah Kanunu hükümlerine göre yolluk ödenir.

Yönetim Kurulu, bir üyeye lokal yöneticiliği görevi verebilir.

Yönetim Kurulu, araştırma ve eğitim merkezi ile lokal yönetimi konusunda ayrı talimat hazırlar.

C- Denetleme Kurulu

Madde 27- Denetleme Kurulu üç yıl için üç asil ve üç yedek üye olmak üzere seçilir. Asli üyeliklerden boşalan üyeliklere en çok oy alan yedek üye davet edilir.

Denetleme Kurulu, Derneğin idari ve mali durumunu ve bunlarla alakalı hesap ve kayıtlarını gözetim altında tutar. Tüzük icabının, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarının muntazaman icra edilip edilmediğini denetler.

Denetleme sonucunu yılda bir tanzim edeceği raporda belirtir. Lüzum hisseder ise bu raporları Derneğin yayın organında yayınlatır. Derneğin idare ve hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırladığı bilânço ve yeni yıl bütçesi hakkındaki düşüncelerini bir raporla Genel Kurula arz eder. Bu meyanda teklif ve temennilerde bulunur. Raporunu, Yönetim Kurulu çalışma raporu ile birlikte bastırılacak zamanda Yönetim Kuruluna verir.

Yönetim Kurulunda üye adedi beşten aşağı düşerse Derneği olağanüstü genel kurula çağırır ve Genel Kurula kadar Derneği temsil ve idare eder.

D- Haysiyet Divanı

Madde 28- Haysiyet Divanı beş kişiden ibarettir, üç asil ve üç yedek üyesini üç yıl için Genel Kurul seçer. Dernek Başkanı ile Denetleme Kurulu Başkanı Haysiyet Divanının tabii üyesidir.

Tabii ve seçilen üyeler Dernek Başkanlığının, seçimi takip eden en geç on beş günde vaki daveti üzerine toplanır; bir başkan seçer ve neticesini zabıtla tespit edip derneğe bildirirler.

Seçilen üyelerden boşalan yere yedek üyeler, Dernek Başkanı bu görevi kabul etmezse yerine sırasıyla, Başkan Vekili ve Genel Sekreter geçer. Denetleme Kurulu Başkanı görevi kabul etmezse kendisinden sonraki yaşlı üye davet olunur.

Madde 29- Haysiyet Divanı çoğunlukla toplanır. Mevcudun çoğunluğu ile karar verir. Divan soruşturmalarına ya kurul halinde veya içinden bir ya da bir kaç naip tayini suretiyle yapar. İhtar cezası verebilir. Üyenin savunmasını alması mecburidir.

Madde 30- Divan, Dernek üyeliği ile kabili telif olmayan harekette bulunanlar ile Tüzüğe göre üyelik görevini yapmayanları yargılar ve fiilin ehemmiyetine kusur veya kastın ağırlığına göre ihtar cezası verir. Muttali olduğu hadise hakkında soruşturma açabilir. Verdiği cezaların icra ve ifası için keyfiyeti Yönetim Kuruluna bildirir.

Divan kararlarına Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurul divan kararlarını tasdik, tadil veya kaldırabilir.

Hakkında divanın teklifi üzerine Yönetim Kurulunca ihraç kararı verilen üye, kararın kendisine tebliğinden itibaren on beş günde Dernek Başkanlığına vereceği dilekçe ile karara itiraz edebilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu keyfiyeti ilk Genel Kurulun gündemine alır, mezkûr süre içinde itiraz olmaz ise karar kesinleşir.

İhraç kararı ile Genel Kurulun itiraza vereceği karara kadar geçen zaman zarfında üye hakkında muvakkat ihraç muamelesi tatbik olunur.

ALTINCI BÖLÜM: Derneğin Taşra Teşkilatı

Madde 31- Derneğin taşra teşkilatı şubeler ve temsilciliklerdir.

Yeterli üye bulunan il merkezlerinde Genel Kurul kararı ile şube ihdas edilebilir. Şubeler, Genel Kurul kararı ile ilga edilebilir.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü illerde temsilcilik açabilir. Temsilcilik adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o ilin Valiliğine yazıyla bildirilir. Temsilcilere, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Sekreterinin imzalarını taşıyan bir yetki belgesi verilir.

Madde 32- Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca üç yıl için seçilecek beş üyeden oluşur¸ beşte yedek üye seçilir. Aynı süre için bir asil bir yedek denetçi seçilir. Seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında gizli oyla birer başkan, şube sekreteri ve muhasip üye seçer. Olağan Şube Genel Kurulu üç yılda bir şubat ayında yapılır.

Şube Denetçisi, şubenin idari, mali durumunu ve bunlarla alakalı hesap ve kayıtlarını gözetim altında tutar. Denetleme sonucunu yılda bir defa raporunda belirtir. Şubenin idari ve mali işlerinin denetimi ile ilgili her zaman Merkez Yönetim Kuruluna rapor verebilir.

Madde 33- Şube Yönetim Kurulu, şube hudutları içinde Tüzük, Genel Kurul kararları, Dernek Yönetim Kurulu talimatı dâhilinde görev yetki ve temsil salahiyetini haizdir. Derneğin amacına, Merkez Yönetim Kurulu karar ve talimatına aykırı hareket eden Şube Yönetim Kurulu, Dernek Merkez Genel Kurulunca evvela ihtar edilir, mütenebbih olmaz ise işten el çektirilir ve Şube Genel Kurul toplantısına kadar şubeyi temsil ve idare için Müteşebbis Yönetim Kurulu seçilir.

Madde 34- Şube Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun çalışma, toplanma, karar, usul ve nisabı hakkında hüküm bulunmayan ahvalde tatbik edebildiği nispette Dernek Genel Kurulu ve Yönetim Kuruluna ait Tüzük maddeleri tatbik olunur.

Madde 35- Şubeler, Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen 30 gün içinde Şube merkezinin bulunduğu ilin Valiliğine ve Dernek Merkezine göndermek zorundadırlar. Şubelerin, Yıllık Beyannamelerine ait birer örneği de Dernek Merkezine göndermeleri lazımdır.

Şube, tasdik edilen bütçeye göre harcama yapabilir. Bilumum tahsilât Genel Merkez hesabına yapılır. Şubelerin ve temsilciliklerin giderleri Genel Merkezce karşılanır.

YEDİNCİ BÖLÜM: Derneğin Akçeli İşleri

Madde 36- Derneğin gelirleri şunlardan ibarettir.

a) Üye giriş aidatı ve yıllık üye aidatı,

b) Derneğe ait dergi, kitap vb. yayınların gelirleri,

c) Takvim, piyango, temsil, rozet vs. gelirleri,

d) Her türlü bağışlar ve sair gelirler,

e) Araştırma istasyonundan faydalananlardan alınacak barınma ücreti,

f) Yürüttüğü ve ortak olduğu eğitim ve projelerden elde edilen gelirlerdir.

Madde 37- Derneğin hesap yılı, her yıl 1 Ocakta başlar ve Aralık sonunda biter.

Dernek gelirleri “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Gelir banka ile tahsil edilirse banka dekontu veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Merkezde Muhasip Üye ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri veya Dernek Müdürü ve yetki belgeli kişi; şubelerde ise muhasip üye ve diğer yönetim kurulu üyeleri bir imza ile tahsilât yapabilirler.

Yönetim Kurulu, alındı belgelerini matbaaya bastırma, kontrol, matbaadan teslim alma, deftere kaydetme, eski ve yeni saymanlar arası devir teslim ve bu belge ile Dernek adına gelir tahsil edecek kişilerin bu belgeleri kullanması ve toplanan gelirleri en geç 30 (otuz) gün içerisinde Muhasip Üyeye teslim etme veya Derneğin banka hesabına yatırmasında Dernekler Yönetmeliği’ne göre hareket eder.

Yetki Belgesi: Hazırlanma, kullanma, yenileme, iade ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliği’ne göre hareket edilir.

Madde 38- Dernek parası milli bankalardan birinde veya birkaçında bulundurulur.

Madde 39- Bankadaki para, Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter ve Muhasip Üyeden iki kişinin müşterek imzasını taşıyan ödeme emri (ÇEK) ile tasarruf edilir. Yönetim Kurulu görev taksimi yapar yapmaz bu husustaki kararının bir örneği ile yetkili imzaların tatbikini gösterir imza sirkülerini alakalı bankaya hemen gönderir.

PTT hesabındaki para ise Muhasip Üye, o yoksa diğer bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından çekilir. Yönetim Kurulu, görev taksimi yapar yapmaz bu husustaki kararının bir örneği ile yetkili imzaların tatbikini gösterir imza sirkülerini PTT’ye hemen gönderir.

Madde 40- Dernek ihtiyacı için yapılacak harcamalardan;

a) Personel ücreti, elektrik, su, yakıt, telefon, vergi ve resimler, avanslar vb.,

b) Yönetim Kurulunca sarfına önceden karar alınmış harcamalar,

c) a ve b bendi için, Yönetim Kurulunca yeni karar alınmaksızın, Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreterin talimatı ve muvafakatiyle ödenir.

d) Yukarıdakiler dışındaki her türlü harcama Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

e) Dernek ihtiyacı için Yönetim Kurulu üyelerine veya Dernek Müdürüne; Başkan, Başkan Vekili veya Genel Sekreterin onayı ile yeteri kadar avans verebilir.

f) Dernek için yapılacak harcamadan öncelikle harcamayı yapanlar, sonra Yönetim Kurulu sorumludur.

g) Dernek Giderleri, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen fatura, perakende satış fişi ve serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır.

Dernek, Gelir Vergisi Kanunu kapsamındaki ödemeleri için “Gider Pusulası”, diğer ödemeleri için “Gider Makbuzu” düzenler.

Derneğin kişi, kurum veya kuruluşlara yapacağı ücretsiz mal ve hizmet teslimi “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Onların ücretsiz vereceği mal ve hizmetleri ise “Dernek Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul eder.

Madde 41- Yönetim Kurulu, bütçe dışı harcama kararı veremez. Mecburi ahvalde, Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile bütçenin %25’ini geçmeyecek kadar bütçe dışı harcama yapılabilir. Bu takdirde keyfiyet Genel Kurul tasvibine arz olunur. Bütçeyi aşan harcamadan karar veren Yönetim Kurulu mesuldür. Kongre gecikirse, bütçenin tatbikine devam edilir.

Madde 42- Tutulacak Defterler ve Bu Defterler ile Belgelerin Muhafazası

Dernek ve şubeleri bilanço esasına göre defter tutarlar. Dernek iktisadi işletmesi için ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

a) Karar Defteri: Yönetim Kurulu, kararlarını tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazar ve imzalar.

b) Üye Kayıt Defteri: Dernek üyelerine ait kimlik bilgileri, üyeliğe kabul ve ayrılış tarihleri ile üyenin ödediği giriş ve yıllık aidat bu deftere işlenir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları, giden evrakın ise kopyaları dosyalanır. Elektronik posta ile gelen veya giden evrakın çıktıları alınarak saklanır.

d) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bunların tutulma ve kaydedilmesi Vergi Usul Kanunu’na ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki: Dernek, tutması zorunlu defterleri kullanmadan önce İl Dernekler Müdürlüğü veya notere tasdik ettirir. Büyük defteri onaylatmak şart değildir.

Yevmiye Defteri ise kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda her yıl yeniden tasdik ettirilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Muhafazası: Defterler hariç, Dernekte kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri vd. belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun 5 yıl saklanır.

Muhasip Üye, Dernek gelir ve giderlerinin mevzuata, Dernek Tüzüğü’ne ve bütçesine göre yapılmasını temin eder. Görev alanına ait defterlerin ve kayıtların mevzuata uygun tutulmasını sağlar. Demirbaş ve banka işlerini yürütür ve Genel Kurula bilgi verir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM: Çeşitli Hükümler

Madde 43- Dernek, ikametgâhı ve gayesinin tahakkuku için lüzumlu miktar taşınmaz mal edinebilir.

Madde 44- Seçimle deruhte edilen Dernek hizmetleri parasızdır. Genel Kurul aksini kararlaştırabilir.

Madde 45- Yönetim Kurulu, bütçede kadrosu verilmiş kararlar için ihtiyacı kadar işçi tayinine veya lüzum kalmadığına kani olursa vazifesine son vermeye yetkilidir.

Madde 46- Yönetim Kurulu, idare, muhasebe, yayın, lokal hizmetleri vb. işler için Talimat yapıp yürürlüğe koyabilir.

Madde 47- Yönetim Kurulu, Derneğin yayımladığı Dergiyi aidatını düzenli ödeyen üyelerine ücretsiz gönderir. Aidatını ödemeyen üyelere ise Dergi gönderilmez.

Madde 48- Yönetim Kurulu, Tüzük tadili ile Yönetim ve Denetim Kurulları ile Haysiyet Divanına seçilen asil ve yedek üyelerin adı, soyadı, baba adı, TC kimlik No., doğum yeri ve tarihi, meslek ve ikametgâhlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları Valiliğe (Dernekler İl Müdürlüğüne) bildirmek zorundadırlar.

Yönetim ve Denetim Kurulları asil üyeleri merkezde İçişleri Bakanlığına; şube başkanlarının ise bağlı bulundukları Valiliklere belirtilen sürede Mal Beyannamelerini aynı sürede vermeleri gerekmektedir.

Madde 49- Tüzükte tayin edilmiş hallerde kararlar ekseriyetle alınır.

Madde 50- Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili diğer mevzuatın Derneklere ait hükümleri tatbik olunur. 

Madde 51- Dernek demirbaşları ve kıymetli evrakı seçilen Yönetim Kuruluna bir hafta içinde eski Yönetim Kurulu tarafından devir ve teslim edilir. Aksi halde yeni Yönetim Kurulu, mevcudu Denetleme Kurulu ile birlikte tespit ve tesellüm eder. Noksanlardan eski Yönetim Kurulu üyeleri müteselsilen mesuldür.

Bu devir teslim sırasında Şubelerdeki demirbaş eşya, nakit ve avanslar kayıt üzerinde devir teslim edilir.

Madde 52- Dernek, yardıma muhtaç olduğuna Genel Kurul veya Yönetim Kurulunca karar verilen üyelerin vefatı halinde eşlerine ve çocuklarına yardım edebilir. Ancak bu yardımın senelik toplamı o senenin gelir bütçesinin %5’ini geçemez.

Madde 53- Dernek, üyeleri arasında kooperatifler kurabilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM: Fesih ve İnfisah

Madde 54- Derneğin asil üye adedi yönetim, denetim ve denetim kurulları ile haysiyet divanı üyeleri toplamından aşağı düşerse Dernek münfesih olur.

Madde 55- Genel Kurul her zaman fesih kararı verebilir. Görüşmeler için Genel Kurulda oy hakkı olan üyelerin 2/3’ü toplantıda hazır olmalıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 2. toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak 2. toplantıda asil üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz. Fesih kararı toplantıya katılan asil üyelerin 2/3 oyu ile alınır.

Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

Madde 56- Fesih halinde Genel Kurul bir Tasfiye Kurulu seçip Derneğin mevcudunu mümkün mertebe paraya çevirir, borçlarını öder, kalan nakit, taşınır ve taşınmaz malların ve sair kıymetlerin akıbetini tayin eder.

Tasfiye Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter, Muhasip Üye ve Genel Kurulca seçilecek iki üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Başkanı, bu Kurulun başkanıdır.

Derneğin fesih olması veya münfesih sayılması halinde 1. fıkrada bahsi geçen taşınır ve taşınmaz mallar Tasfiye Kurulunca tamamen paraya çevrilir. Teraküm eden bu paralar, Genel Kurulda belirtilen yere veya derneğe verilir.

Madde 57- Mevzuat veya yetkili makamların talimatına göre Tüzükte değişiklik gerekirse Yönetim Kurulu bunu Genel Kurul gündemine alır.

Madde 58- Dernek iç denetimi: Denetim Kurulu, mevzuata uygun olarak yapar.

Madde 59- Derneğin Borçlanma usulleri: Dernek, amaçlarına uygun işleri gerçekleştirmek için ihtiyaç duyması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanabilir. Borçlanma, kredili mal ve hizmet alımı veya nakit olabilir; ama Dernek gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve nitelikte yapılamaz.

ONUNCU BÖLÜM: Geçici Hükümler

Madde 60- Aidatın asgari haddini yükselten 12. madde hükmü, üyelere 2007’den itibaren tatbik edilir.

Madde 61- Asli ve fahri üyelik şartlarını tadil eden 5. madde halen Derneğin asli veya fahri üyeliğini kazanmış olanlara tatbik edilmez. Bunların müktesep hakları mahfuzdur.

ONBİRİNCİ BÖLÜM: Derneğin Kurucuları

Madde 62- Dernek, aşağıda belirtilen TC vatandaşları tarafından (1950) kurulmuştur:

1) Seyfi KAYFAGİL: Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Tacir, Orman Mühendis Muavini, Gençler Cad. No.:78; Bakırköy, İstanbul.

2) Necmi TANYOLAÇ: Muharrir, Cihangir, Tavukçu Çıkmaz Sok. No.:3, İstanbul.

3) Emin F. YURTSEVER: Gazeteci-Karikatürist, Serencebey, Bafra Apt. No.:10, Beşiktaş, İstanbul.

 

Tüzük Tadili, 17 Nisan 2016 tarihinde Dernek merkezinde (Ankara, Yenişehir, Şehit Gazeteci Adem YAVUZ Sok. No.:14/2) yapılan 48. Olağan Genel Kurulda kabul edilmiştir.

 

Mahmut AYDIN                 Cemil ÜN               Mehmet YILDIZ                  Nihat KARAKAYA                    Abdurrahman AVCU

  Genel Başkan                Başkan V.                Genel Sekreter                     Muhasip Üye                                       Üye

 

                                              Mustafa DEĞİRMENCİ                        İbrahim DOĞDAŞ              

                                                           Üye                                                  Üye