Telefon +90 312 418 01 61

Kamp Yönetmeliği

YEŞİL TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ (YTOD)

ÖMER ÖZEN ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

AMAÇ

Madde-1) Yönetmelik; Merkezde araştırma ve eğitim yapmak isteyenlerin bu işleri sağlıklı yapmalarını temin etmek, katılımcılar ile yanlarındaki aileleri ve misafirlerinin morallerini yükseltmek, sosyal ilişkilerini geliştirmek, sağlık durumlarını takviye etmek ve iş verimlerini artırmak amacıyla; ayrıca, düzenlenecek eğitimler için Merkeze ait bina, çadır ve diğer tesislerden faydalanmanın şekil ve esaslarıyla buradaki yönetici ve çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirtir.

YÖNETİM

Madde-2) Antalya ili, Alanya ilçesi, Avsallar (İncekum) Mevkii’nde bulunan Merkezin sevk ve idaresi YTOD Yönetim Kuruluna aittir.

Madde-3) Yönetim Kurulu, Merkezin idari işlerini Müdür veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyeleri ile yürütür; ihtiyaca göre daimi ve geçici personel çalıştırabilir.

Madde-4) Merkezin idaresi için Yönetim Kurulu üyeleri görevlendirilirse, yazın (1 Haziran-30 Eylül) eşit sürelerde Merkez Yöneticiliği yapabilirler. Gidemeyen Yönetim Kurulu üyesi yerine başka bir Yönetim Kurulu üyesi tekrar görevlendirilebilir. Bu üyelere verilecek yolluklar her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir. Görevlendirilen bu üyelerin Merkezdeki diğer faydalanma hakları saklı kalır.

Madde-5) Merkez Müdürü veya bu işe görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyesinin görevleri;

a) Merkezi, bu yönetmelik esaslarına göre sevk ve idare etmek,

b) Katılımcıların Giriş Belgelerini kontrol edip, uygun olanlara tahsis edilen Birimi teslim etmek ve bitiminde geri teslim almak,

c) Merkezdeki tesis, araç ve gereçlerin muhafazası ile zarar verilmesini önlemek ve hizmete hazır (çalışır) durumda bulundurmak,

d) Katılımcıların kayıtlarını tutmak,

e) Merkez için yapılan gelir ve gider hesaplarını deftere işlemek,

f) Merkez ile alakalı hususlarda Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,

g) Yönetim Kurulunca verilecek diğer iş ve işlemleri yapmak.

MERKEZİMİZDEN FAYDALANMA ÖNCELİK SIRASI

Madde-6) a) Orman Mühendis Muavini asil üyeler,

b) Diğer üyeler,

c) Orman teşkilatı ve ormancılık okullarının üyemiz olmayan mezun, mensup ve emeklileri,

d) Üyemiz olmayan diğer vatandaşlar.

FAYDALANMA ŞEKİL VE ESASLARI

Madde-7) Merkezimiz, Yönetim Kurulunca belirlenmek kaydıyla, yazın (1 Haziran-30 Eylül) belirtilip Yeşil Türkiye Dergimizde ilan edilen dönemlerde, kışın ise ihtiyaca göre tespit edilecek süreler ile faaliyette bulunur.

Madde-8) Katılımcıların Merkezimizde barınması için 2 odalı (4-5 kişilik) veya 1 odalı (2 kişilik) Birimler ile çadır tahsis edilir. Kendi çadırı ile gelenler için de çadır yeri tahsis edilebilir. Yönetimin, Giriş Belgesindeki sayıdan fazla gelenlerin ihtiyaçlarını karşılamaz.

Madde-9) Belirtilen dönemlerde Merkezimizden faydalanacak aileleri ve kişileri, 2 Yönetim Kurulu Üyesi ve Dernek Müdüründen oluşan Tahsis Kurulu tespit eder.

Madde-10) Merkezimizden faydalanmak isteyen üyeler ve diğer kişiler; her yıl Martın 15. gününe kadar, örneğine uygun dilekçe ile Dernek Genel Merkezine müracaat eder. Vaktinde ulaşmayan müracaat veya postadaki gecikmelerden Dernek sorumlu değildir.

Madde-11) Dilekçeler; Tahsis Kurulunca en geç Martın 22. gününe kadar incelenir. Değerlendirme, 6. maddedeki sıralaya göre yapılır. Aynı durumdakiler için, geçmiş yıllarda en az faydalananlar önceliklidir. Derneğe aidat veya başka borcu olanlar ise faydalandırılmaz.

Madde-12) a) Dilekçeler değerlendirilip 11. maddeye göre sıralanır ve tahsisler yapılır.

b) İstedikleri dönemlere tahsis yapılamayan müracaatçılar, aynı dönem için öncelik sırasına göre yedek listeye alınır.

c) Boş kalan Birimler için sonradan gelecek dilekçeler ayrıca değerlendirilir.

Madde-13) Tahsise hak kazanan araştırmacıların Birim numaraları; Tahsis Kurulunca, dönemlerine göre kura ile tespit edilir ve en geç Mart ayı sonuna kadar yazı ile bildirilir.

Madde-14) Katılma hakkı kazanan kişiler, barınma ücretlerini en geç Nisan ayının 15. gününe kadar, Dernek Merkezine bizzat veya Derneğin posta çeki (ya da banka) hesabına yatırırlar ve dekontunu belirtilen tarihe kadar Derneğe gönderirler. Ücreti bu tarihe kadar yatırmayanların tahsisleri iptal edilir.

Madde-15) İlk tahsislerden sonra, boş kalan, tahsisi vazgeçilen veya iptal edilen Birimler varsa Tahsis Kurulunca, kendilerine sorulup yedek listedekilere, yine boş Birimler olursa sonraki müracaatçılara tahsis olunur ve kendilerine bildirilir.

Madde-16) İkinci değerlendirmede tahsise hak kazanan aileler, barınma ücretini 15 gün içinde Derneğe veya Derneğin bildirilen posta çeki (ya da banka) hesabına yatırırlar ve dekontunu belirtilen tarihe kadar Derneğe gönderirler. Ücreti bu tarihe kadar yatırmayanların tahsisleri iptal edilir.

Madde-17) Tahsis Kurulunca düzenlenen tahsis listeleri, dönem başlangıcından 5 gün önce Merkez Müdürüne (Yöneticisine) gönderilir.

Madde-18) Katılma duyurusu alıp barınma ücretini Derneğe yatıran veya posta çeki ya da banka hesabımıza yatırdığına dair dekontu Derneğe ulaşanlara, beraberindekileri de belirten Giriş Belgesi verilir (veya gönderilir).

Madde-19) Katılımcılar, kendilerini ve beraberindekilerine ait hüviyetlerini ve Giriş Belgelerini ibraz etmek suretiyle Merkeze kabul edilir. Giriş Belgesinde adı yazılmayanlar kabul edilmez.

Madde-20) Katılımcı, kendisine tahsis edilen Birimi, Derneğe bildirmeden başkasına devredemez. Giriş Belgesindeki değişiklikler, ait olduğu dönemden en geç 5 gün öncesine kadar yazılı olarak veya telefonla Derneğe bildirilmelidir. Dernek onayı ile yapılan değişiklikler Giriş Belgesine işlenir.

Madde-21) Katılımcı, tahsis edilen dönemde haklı nedenle iştirak edemeyecek ise 30 Nisan akşamına kadar bildirirse yatırdığı katılım payının %25’i, katılacağı dönemden 5 gün öncesine kadar bildirirse %50’si, duyurmadan katılmazsa %100’ü Derneğe irad kaydedilir. Varsa kalanı iade edilir.

Madde-22) Katılımcılar, Derneğe bildirmek kaydıyla aralarında ve aynı dönem için değişiklik yapabilirler. Tahsis dönemini değiştirmek isteyen katılımcı, Derneğe yazılı bildirir; boş yer ve dönem varsa Yönetim Kurulu bu talebi karşılayabilir. Bu değişimin, değişen ilk dönemden en geç 5 gün önce Derneğe bildirilmesi ve Giriş Belgelerine işlenmesi gerekir.

Madde-23) Üye (ailesiyle birlikte), Merkezde boş Birim varsa birden fazla dönem; üyemiz olmayan aileler ise 1 dönem faydalanabilirler.

Madde-24) Araştırma ve Eğitim Merkezimizde görevli yönetici ve çalışanın ikameti Dernekçe karşılanır; barınma ücreti alınmaz.

Madde-25) Araştırma ve eğitim maksadıyla Merkezde barınanların kayıtları Dernekteki bir defterde tutulur ve tahsislerde bu kayıtlar esas alınır.

Madde-26) Yönetim Kurulu, katılımcıların Merkezde uyacağı hususlara ait Talimatı tespit eder ve birer örneğini Birimlere asar. Yönetim Kurulu, ihtiyaca göre Talimatı değiştirebilir.

Madde-27) Yaz mevsimi dışında ve Yönetim kurulunca belirlenecek usul ve esaslara göre, boş Birimler başarılı öğrencilere eğitim ve araştırma projeleri için ücretsiz veya cüzi ücretle tahsis edilebilir.

MALİ İŞLER

Madde-28) Merkezin gelir ve giderleri, Dernek iktisadi işletmesi için ayrılan hesaplarda ve Dernek Yönetim Kurulunun görevlendirdiği Mali Müşavir tarafından yürütülür.

Madde-29) a) Merkez için yapılan inşaat, tadilat, bakım ve işletme giderleri, Derneğin Ankara ve Alanya’daki banka hesaplarından belge karşılığı çekle veya küçük harcamalar için Merkez Müdürüne (veya Yöneticisine) verilecek avans ile karşılanır.

b) Merkezin gelirleri, para tahsiline yetkili Dernek Müdürünce ve makbuz karşılığı tahsil edilir veya ilgililer katılım ve diğer bedelleri Derneğe ait Posta Çeki (ya da Banka) hesabına yatırırlar.

c) Merkez için görevlendirilen yönetici, önceki döneme ait hesabı kapatılmamış borç ve alacakların kayıt ve belgelerini teslim alır. Kendi dönemine ait gelir ve gider kayıtlarını tutar, hesabı kapatılmayan borç ve alacakların kayıt ve belgelerini teslim edip durumu bir tutanakla tespit eder.

Madde-30) Katılımcılardan, masraf karşılığı olmak üzere, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilen barınma ücreti alınır.

Madde-31) Barınma ücretleri;

a) Dönem başından önce tahsis edilen Birimlerde, dönem süresine aittir ve Birim gününden önce tahliye edilse bile kalan günler için indirim yapılmaz.

b) Dönem başladıktan sonra tahsis edilen Birimlerde ise işgal edilen günlere ait ücret gün esasıyla hesaplanıp tahsil edilir.

c) Kendi çadırları ile gelenler ile kışın kaldığı gün sayısı üzerinden ücret öderler.

d) Kışın yapılacak eğitimlerde ne kadar ücret alınacağı Yönetim Kurulunca belirlenir.

GENEL HÜKÜMLER

Madde-32) Yönetim Kurulumuz, Yönetmelikte belirtilen iş ve işlemleri internet ortamında yapmaya, yaptırmaya ve Merkez için yönetim programı satın almaya yetkilidir.

Madde-33) Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Yönetim Kurulunun 12/12/2013 tarih ve 22*sayılı kararı ile kabul edilmiş olan bu Yönetmelik 01/0l/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde-34) Bu Yönetmelik yürürlüğe girmekle, 1988 tarihli Yönetmelik yürürlükten kalkar.

Not: Yönetim Kurulu Kararı ile ihtiyaca binaen lüzumlu değişiklikler yapılabilir.